Oznam pre záujemcov o štúdium

Oznam pre záujemcov o štúdium

Milí rodičia deviatakov,
ponúkame Vám pre Vaše deti vzdelávanie v rámci nášho školského vzdelávacieho programu s cieľom kvalitnej prípravy na vysokoškolské štúdium.

V školskom roku 2021/2022 otvárame 2 triedy v študijnom odbore 7902 J gymnázium, pre 58 žiakov.

Individuálna profilácia žiakov je umožnená v 3. a 4. ročníku systémom voliteľných predmetov.
Žiaci sa učia anglický jazyk a druhý cudzí jazyk si vyberajú z ponuky: francúzsky, alebo nemecký jazyk.

Prihlášku na štúdium je potrebné podať do 16. 4. 2021.

Termíny prijímacej skúšky sú 3. 5. 2021 a 10. 5. 2021.

Profilovými predmetmi pre prijímacie konanie sú slovenský jazyk a literatúra a matematika.

Poradie žiakov, na základe ktorého sa budú prijímať na štúdium, bude zostavené na základe bodov za výsledky v prospechu na ZŠ, bodov za predmetové olympiády a súťaže, bodov za prijímaciu skúšku z vyučovacieho jazyka a literatúry a z matematiky.

Kritériá pre prijatie žiaka budú zverejnené na webovom sídle školy www.gymnaziumkk.sk.

V Kežmarku 12. februára 2021 Mgr. Daniela Mihóková, riaditeľka školy