Informácie o prijímacom konaní

Informácie o prijímacom konaní

Milí uchádzači o štúdium, vážení rodičia,

dnes, vo štvrtok 21. mája 2020, skompletizujeme prihlášky všetkých záujemcov o štúdium na našej škole a následne zostavíme poradie podľa počtu získaných bodov v prijímacom konaní. Rebríček poradia bude zverejnený dnes popoludní o 15.00 hod. na tomto webovom sídle. Vo zverejnenom rebríčku nebudú uvádzané vaše mená, ale vaše osobné kódy, ktoré sme Vám priradili.

Keďže mimoriadna situácia nedovoľuje štandardný postup, kódy Vám budú zaslané dnes dopoludnia na kontaktné údaje uvedené v prihláške (emailová adresa, resp. telefónne číslo).

Ak ste prijatí na obidve školy, na ktoré ste si podali prihlášku, informujte čo najskôr tú školu, pre ktorú ste sa rozhodli. Svoju voľbu potvrďte doručením záväzného potvrdenia o nastúpení/nenastúpení (nachádza sa v prílohe). Záväzné potvrdenie doručte:

  1. mailom na adresu riaditel@gpohkk.edu.sk (ako podpísaný sken dokumentu) alebo
  2. poštou na adresu školy – Gymnázium P. O. Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, 060 14 Kežmarok alebo
  3. osobne na sekretariát školy v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 10.00 hod. alebo
  4. osobne v inom čase po telefonickej dohode (0903 319 517).

Ak sa uchádzač o štúdium nachádza pod čiarou prijatia, to neznamená, že stratil šancu na prijatie. Po doručení rozhodnutia o neprijatí má zákonný zástupca možnosť odvolať sa proti rozhodnutiu o neprijatí (vzor odvolania – v prílohe). Odvolanie dáva šancu uchádzať sa o miesta, ktoré sa prirodzene uvoľnia po uchádzačoch, ktorí sa nezapíšu na našu školu. Čiara prijatia sa bude v nasledujúcich dňoch prirodzene posúvať. Informácie o aktuálnom stave prijatých získate na telefónnom čísle 0903 319 517.

Pre doručenie odvolania platí rovnaký postup ako pre doručenie záväzného potvrdenia.

Váš seriózny prístup a skoré rozhodnutie pomôže nám školám a aj uchádzačom o štúdium.

Mgr. Daniela Mihóková, riaditeľka školy

Prílohy

Záväzné potvrdenie (DOCX)
Odvolanie (DOCX)