KRITÉRIÁ pre prijímanie žiakov do 1. ročníka

KRITÉRIÁ pre prijímanie žiakov do 1. ročníka

Kritéria pre prijímanie žiakov do 1. ročníka štvorročného štúdia na Gymnázium P. O. Hviezdoslava v Kežmarku na školský rok 2020/2021


V zmysle zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom 71/1967 Z. z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, v zmysle zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov, v zmysle rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vydaného dňa 29. apríla 2020 a po prerokovaní a odsúhlasení v pedagogickej rade riaditeľka školy zverejňuje podmienky prijímacieho konania do 1. ročníka štvorročného štúdia na Gymnáziu P. O. Hviezdoslava v Kežmarku na školský rok 2020/2021.

 1. V školskom roku 2020/2021 plánuje škola na základe rozhodnutia Odboru školstva Prešovského samosprávneho kraja otvoriť v 1. ročníku so štvorročným štúdiom v študijnom odbore 7902 J gymnázium 2 triedy s počtom 60 žiakov.
 2. Prijímacie skúšky sa neuskutočnia. Žiaci budú prijímaní administratívne, a to na základe poradia zostaveného podľa daných kritérií.
 3. Uchádzač môže pripojiť k prihláške alebo do 19. mája 2020 predložiť riaditeľstvu školy hodnoverný doklad o úspešnom umiestnení v predmetových olympiádách a súťažiach, v naskenovanej podobe e-mailom.
 4. Žiak, ktorý má zmenenú pracovnú schopnosť (ZPS), pripojí k prihláške rozhodnutie príslušnej lekárskej posudkovej komisie, v naskenovanej podobe e-mailom.

Termíny prijímacieho konania

najneskôr do 29. mája 2020 ( I. a II. termín )
bude zverejnený zoznam uchádzačov podľa výsledkov
prijímacieho konania

V prípade, že v I. kole sa na štúdium nezapíše plánovaný počet uchádzačov, bude sa konať aj II. kolo prijímacích skúšok. Rozhodnutie o konaní II. kola riaditeľka školy zverejní najneskôr do 15. júna 2020.

Podmienky pre prijatie uchádzačov v II. kole skúšok budú zhodné s podmienkami pre I. kolo.

 

Kritériá prijímacieho konania

Poradie uchádzačov o štúdium bude zostavené podľa súčtu bodov získaných na základe týchto kritérií:

 

1. Zohľadnenie študijných výsledkov v povinných a profilových predmetoch

Za prospech na základnej škole budú pridelené preferenčné body podľa známok z koncoročnej klasifikácie 8. ročníka a polročnej klasifikácie 9. ročníka, okrem známky 5 – nedostatočný nasledovne:

Povinné predmety
Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzorca:
počet bodov = 5. (4 – x) . (4 – x), kde x je známka

 • slovenský jazyk a literatúra
 • matematika

Profilové predmety
Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzorca:
počet bodov = 3. (4 – x) . (4 – x), kde x je známka

 • anglický jazyk
 • biológia

Doplnkové predmety
Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzorca:
počet bodov = 2. (4 – x) . (4 – x), kde x je známka

 • fyzika
 • chémia
 • dejepis
 • geografia

Žiak môže po zohľadnení študijných výsledkov zo ZŠ získať maximálne 432 bodov.

 

2. Prospech

Ak žiak dosiahol v posledných troch ukončených školských rokoch vzdelávania stupeň hodnotenia výborný zo všetkých predmetov, do hodnotenia a mu započíta 5 bodov za každý školský rok.

Žiak môže za celkový prospech získať maximálne 15 bodov.

 

3. Ďalšie kritériá

3.1. Umiestnenie vo vybraných vedomostných súťažiach a olympiádach

Do úvahy sa berú len tieto súťaže : Pytagoriáda, matematická, fyzikálna, biologická, chemická, geografická, dejepisná olympiáda, olympiáda zo slovenského jazyka, olympiáda v anglickom jazyku, olympiáda v nemeckom jazyku a olympiáda vo francúzskom jazyku.

Započítava sa len jeden výsledok s najvyšším počtom bodov v tej istej súťaži, dosiahnutý v 8. alebo 9. ročníku ZŠ.

a) Okresné kolo:

 1. miesto: 25 bodov
 2. miesto: 20 bodov
 3. miesto: 15 body
  úspešní riešitelia získajú 10 body

b) Krajské kolo:

 1. miesto: 70 bodov
 2. miesto: 60 bodov
 3. miesto : 50 bodov
  úspešní riešitelia získajú 30 bodov

3.2. Celonárodné a medzinárodné umiestnenia

Celonárodné a medzinárodné umiestnenie žiaka vo vedomostných súťažiach sa započítavajú do celkového hodnotenia takto:

 1. miesto: 100 bodov
 2. miesto: 90 bodov
 3. miesto : 80 bodov
  úspešní riešitelia získajú 50 bodov

Pri rovnosti bodov na hranici prijatia a neprijatia sa o poradí rozhoduje takto:

 1. Podľa § 67 ods. 3 zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) budú prednostne prijímaní uchádzači, ktorí sú podľa rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia občanmi so zmenenou pracovnou schopnosťou ( § 6 ods. 3 vyhl. 145/1996 Z. z.).
 2. Uprednostnia sa uchádzači, ktorí získajú väčší počet bodov za kritériá 3.1. a 3.2.
 3. Uprednostnia sa uchádzači, ktorí získajú väčší počet bodov z predmetu anglický jazyk.

Organizácia prijímacieho konania

a) Ak má žiak riadne zaevidovanú prihlášku, riaditeľka školy najneskôr do 29. mája zverejní zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania na webovom sídle školy gymnaziumkk.sk.

b) Riaditeľka školy najneskôr do 29. mája 2020 doručí uchádzačovi rozhodnutie o prijatí cez informačný systém základnej školy odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou.

c) Zákonný zástupca prijatého uchádzača do 4. júna 2020 doručí potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení na štúdium cez informačný systém základnej školy, odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou na adresu strednej školy. Rozhoduje dátum doručenia strednej škole.

d) Uvoľnené miesto sa ponúkne ďalšiemu uchádzačovi v poradí podľa výsledkov prijímacích skúšok, ktorý prejavil podaním odvolania pretrvávajúci záujem o štúdium na našej škole.

 

Kritériá boli schválené na pedagogickej rade 6. mája 2020.

Kežmarok 7. mája 2020

Mgr. Daniela Mihóková, riaditeľka školy