Kritériá pre prijímanie žiakov do 1. ročníka

Kritériá pre prijímanie žiakov do 1. ročníka

V zmysle zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej  samospráve v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom 71/1967 Z. z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov, po prerokovaní a odsúhlasení na pedagogickej rade a po vyjadrení Rady školy, riaditeľka školy zverejňuje podmienky prijímacieho konania do 1. ročníka štvorročného štúdia na Gymnáziu P. O. Hviezdoslava v Kežmarku na školský rok 2018/2019.

 1. V školskom roku 2018/2019 plánuje škola na základe rozhodnutia Odboru školstva Prešovského samosprávneho kraja otvoriť v 1. ročníku so štvorročným štúdiom v študijnom odbore 7902 J gymnázium  3 triedy s počtom 72  žiakov.
 2. Žiaci sa budú prijímať bez prijímacích skúšok a na základe prijímacích skúšok  podľa daných kritérií.
 3. Uchádzač môže pripojiť  k prihláške  alebo  do 14. mája 2018  predložiť riaditeľstvu školy hodnoverný doklad o úspešnom umiestnení v predmetových olympiádach a súťažiach.
 4. Žiak, ktorý má zmenenú pracovnú schopnosť (ZPS), pripojí k prihláške rozhodnutie  príslušnej lekárskej posudkovej komisie.

Termíny konania prijímacích skúšok
I. kolo 14. a 17. máj  2018 (I. a II. termín)

V prípade, že  v  I. kole nesplní dostatočný počet uchádzačov kritériá pre prijatie  alebo na štúdium sa nezapíše plánovaný počet uchádzačov, bude sa konať aj II. kolo prijímacích skúšok. Rozhodnutie o konaní II. kola riaditeľka školy zverejní najneskôr do 5. júna 2018. Ak sa bude konať II. kolo, jeho termín bude 19. 06. 2018. Podmienky pre prijatie uchádzačov v II. kole  skúšok budú zhodné s podmienkami pre I. kolo.

Kritériá pre prijatie bez prijímacích skúšok

Bez prijímacích skúšok budú prijatí žiaci, ktorí v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ (Testovanie 9-2018) dosiahli v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90 % (v zmysle § 65 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z.).

Kritériá pre prijatie na základe prijímacích skúšok

Prijímacie skúšky sa budú konať zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky, pričom ich obsah a rozsah bude v súlade so vzdelávacími štandardmi  Štátneho vzdelávacieho programu pre základné školy.  Z každého predmetu prijímacej skúšky môže uchádzač získať maximálne 30 bodov, pričom za úspešné vykonanie prijímacej skúšky sa považuje, ak v každom predmete získal aspoň 26% bodov. Uchádzači, ktorí prijímaciu skúšku z niektorého z profilových predmetov vykonali neúspešne, nemôžu byť prijatí na štúdium, bez ohľadu na celkový počet získaných bodov.

Poradie uchádzačov, ktorí úspešne vykonali prijímacie skúšky, bude zostavené podľa súčtu  bodov získaných na základe týchto kritérií:

 1. Prijímacie  skúšky –  maximálne  60 bodov. Spôsob bodovania určí príslušná predmetová komisia a schváli riaditeľka školy.
 2. Prospech zo základnej školy  –  maximálne 50 bodov. Hodnotiť sa budú predmety  slovenský jazyk, matematika, cudzie jazyky, dejepis, geografia, biológia, fyzika, chémia a správanie  z výročného vysvedčenia  8. ročníka a z polročného vysvedčenia 9. ročníka. Za každú známku 2. stupňa sa žiakovi zo základu 50 bodov odpočítajú 2 body,  za známku 3. stupňa 4 body, 4. stupňa 6 bodov, 5. stupňa 8 bodov.
 3. Testovanie 9 – 2018 – maximálne 40 bodov
  Započítajú sa body, ktoré získal zo slovenského jazyka a matematiky. V prípade, že hodnotenie Testovania 9 nebude uvedené v bodoch ale v percentách, za 100  % úspešnosť v každom teste získa žiak 20 bodov a ostatné percentá sa alikvotne prepočítajú na body.
 4. Umiestnenie vo vybraných vedomostných súťažiach a olympiádach
  Do úvahy sa berú tieto súťaže: Pytagoriáda, matematická, fyzikálna, biologická, chemická, geografická, dejepisná olympiáda, olympiáda zo slovenského jazyka, Hviezdoslavov Kubín, olympiáda v anglickom jazyku a olympiáda v nemeckom jazyku.
  Započítava sa len jeden výsledok s najvyšším počtom bodov  v tej istej súťaži, dosiahnutý  v 8. alebo 9. ročníku ZŠ.

a) Okresné kolo:

 1. miesto: 6 bodov
 2. miesto: 5 bodov
 3. miesto: 4 body
  úspešní riešitelia získajú 2 body

b) Krajské kolo :

 1. miesto: 9 bodov
 2. miesto: 8 bodov
 3. miesto: 7 bodov
  úspešní riešitelia získajú 5 bodov

c) Celoštátne kolo

 1. miesto: 10 bodov
 2. miesto: 10 bodov
 3. miesto: 10 bodov
  úspešní riešitelia získajú 8 bodov

Žiaci sa budú prijímať  podľa poradia zostaveného na základe počtu získaných bodov podľa vyššie uvedených kritérií až do naplnenia schváleného počtu žiakov.

Pri rovnosti bodov na hranici prijatia a neprijatia sa o poradí rozhoduje takto:

 1. Prednostne budú prijímaní uchádzači, ktorí sú podľa rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia občanmi so zmenenou pracovnou schopnosťou (§ 6 ods. 3 vyhl. 145/1996 Z. z.).
 2. Uprednostnia sa úspešní riešitelia okresných alebo vyšších kôl predmetových olympiád.
 3. Zostaví sa poradie žiakov podľa výsledkov prijímacích skúšok zo slovenského jazyka a matematiky (bez ostatných bodov).
 4. Ak sa poradie podľa predchádzajúcich bodov ani tak neurčí, o prijatí po komplexnom posúdení predpokladov rozhodne prijímacia komisia.

Organizácia prijímacieho konania

a) Ak má žiak riadne zaevidovanú prihlášku, riaditeľka školy najneskôr 10 dní pred termínom prijímacích skúšok jeho zákonnému zástupcovi písomne oznámi rozhodnutie o prijatí, resp. pošle pozvánku na prijímacie skúšky.

Riaditeľka školy najneskôr do troch pracovných dní odo dňa II. termínu  (22.05.2018)  zverejní  zoznam všetkých  uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania pod číselným kódom na nástenke vo vchode školy a na webovom sídle školy www.gymnaziumkk.sk. Zároveň oznámi aj termín zápisu uchádzačov na štúdium.

b) Zákonný zástupca prijatého uchádzača sa dostaví v stanovenom termíne na zápis a donesie so sebou zápisný lístok, rozhodnutie o prijatí a preukaz totožnosti . Ak sa zákonný zástupca prijatého uchádzača  o štúdium na zápis v uvedenom termíne nedostaví,  uvoľnené  miesto sa ponúkne ďalšiemu uchádzačovi v poradí podľa výsledkov prijímacích skúšok, ktorý prejavil podaním odvolania pretrvávajúci záujem o štúdium na našej škole.

Kritériá boli  schválené  na pedagogickej rade 28. marca 2018 a  prerokované  v Rade školy Gymnázia  P. O. Hviezdoslava  v Kežmarku dňa 26. marca 2018.

Kežmarok 28. marca 2018

Mgr. Daniela Mihóková, riaditeľka školy