Oznam pre záujemcov o štúdium – 2020/2021

Oznam pre záujemcov o štúdium – 2020/2021

V školskom roku 2020/2021 plánuje škola na základe rozhodnutia Odboru školstva Prešovského samosprávneho kraja otvoriť v 1.ročníku so štvorročným štúdiom v študijnom odbore 7902 J gymnázium 2 triedy s počtom 60 žiakov.

  • Vyplnenú prihlášku na štúdium na strednej škole je potrebné doručiť na potvrdenie riaditeľovi príslušnej základnej školy do 15. mája 2020, následne do 21. mája 2020 riaditeľovi príslušnej strednej školy.
  • V prihláške nie je potrebné vyplniť potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka.
  • Spôsob doručenia prihlášky si dohodnú riaditelia škôl.
  • Termín konania prijímacej skúšky určí odbor školstva v sídle kraja na základe usmernenia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR.
  • Kritériá pre prijatie žiaka budú zverejnené najneskôr 28. apríla 2020 na webovom sídle školy www.gymnaziumkk.sk.

V Kežmarku 16. apríla 2020

Mgr. Daniela Mihóková, riaditeľka školy