Oznam k prijímacím skúškam

Oznam k prijímacím skúškam

Dňa 10. mája 2021 sa uskutoční  2. termín 1. kola prijímacích skúšok do prvého ročníka  pre školský rok 2021/2022 podľa už zverejneného harmonogramu.

Doplňujúce informácie na základe aktualizovaného usmernenia MŠVVaŠ zo dňa 28. apríla 2021 :

  • do budovy školy môžu vstupovať len uchádzači o štúdium,
  • uchádzač sa pri vstupe do budovy testom nepreukazuje,
  • pri vstupe do budovy školy absolvuje ranný filter (meranie teploty, dezinfekcia rúk),
  • v priestoroch školy musia mať všetky osoby po celú dobu prekryté horné dýchacie cesty,
  • žiaci používajú vlastné písacie potreby,
  • prijímacie skúšky sa realizujú v triedach obsadených na max. 50% kapacity, žiaci sedia po jednom v lavici a medzi pracovnými miestami je voľné miesto.

Ak sa uchádzač nemôže zúčastniť prijímacej skúšky :

  • z dôvodu izolácie alebo karantény, zákonný zástupca čestným prehlásením oznámi túto skutočnosť riaditeľke školy, súčasne uvedie aj termín ukončenia izolácie alebo karantény,
  • zo zdravotných dôvodov , zákonný zástupca oznámi túto skutočnosť riaditeľke školy najneskôr ráno v deň konania skúšky a preukáže sa potvrdením od príslušného všeobecného lekára pre deti a dorast.

V oboch prípadoch riaditeľka školy určí náhradný termín konania prijímacích skúšok  v čo najskoršom možnom termíne.

Mgr. Daniela Mihóková, riaditeľka školy