PRIJÍMACIE SKÚŠKY – I. KOLO

1. termín – 14. máj 2018
2. termín – 17. máj 2018

Zápis

Po I. kole – 24. – 25. máj 2018

Harmonogram prijímacích skúšok

1. príchod žiakov do tried do 7.45 hod.
2. prezentácia, úvodné pokyny do 8.00 hod.
3. prijímacie skúšky z matematiky  8.00 – 9.00 hod.
4. prestávka 9.00 – 9.15 hod.
5. prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry  9.20 – 10.20 hod.

Prečo si vybrať Gymnázium v Kežmarku

Dlhá a bohatá história gymnázia

Prvé slovenské gymnaziálne triedy zriadené už v roku 1927.

Všeobecné vzdelanie

Gymnázium nemá zamerania tried. V 1. – 3. ročníku študenti získajú základné všeobecné vzdelanie. V predposlednom a predovšetkým v maturitnom ročníku si žiaci volia rozširujúce hodiny v značnom rozsahu s možnosťou výberu predmetov podľa svojej ďalšej profilácie.

Modernizácia

Gymnázium sa neustále usiluje o vylepšenie podmienok štúdia vo všetkých predmetoch. Základným úsilím učiteľského zboru a vedenia školy je neustála modernizácia foriem a metód vyučovacieho procesu. V roku 2017 sme sa zapojili do národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie.

Úspešnosť maturantov

Prevažná väčšina absolventov úspešne maturuje a pokračuje v štúdiu na rozmanitých VŠ v SR aj v zahraničí.

Mimoškolské aktivity

Dlhodobú tradíciu má mimoškolská činnosť, v škole pracuje mnoho záujmových krúžkov napr. rôzne športové krúžky, redakčný krúžok, chemický krúžok,  krúžky cudzích jazykov, správa webových portálov a pod.

Každoročne organizujeme školskú prehliadku Stredoškolskej odbornej činnosti(SOČ), na ktorej študenti prezentujú svoje odborné práce a mnohí z nich dosahujú každoročne popredné umiestnenia na krajských aj celoštátnych kolách tejto súťaže.

Tradičným podujatím je  školská prehliadka záujmovej činnosti (ZUČ), ktorá sa koná posledný vyučovací deň pred vianočnými prázdninami a žiaci každej triedy sa na nej predstavia zaujímavým tanečným, hudobným alebo dramatickým programom.

Výmenné pobyty

Viac ako 20-ročnú tradíciu majú výmenné pobyty našich a nemeckých žiakov z Ansbachu.

Školský časopis STRETNUTIA

Veľmi úspešný  je náš školský časopis STRETNUTIA, ktorý každoročne získava popredné umiestnenia v celoslovenských súťažiach Štúrovo pero a Proslavis.

Školu absolvovali významné osobnosti

Na lýceu resp. gymnáziu študovali a pôsobili v 16 – 20.stor. tieto významné slovenské, nemecké, maďarské, srbské a české osobnosti :

Literáti: Július – Barč Ivan, Ján Genersich, Pavol Országh Hviezdoslav, Ján Chalupka, Jur Janoška, Janko Jesenský, Václav Johannides, František Kaziczy, Janko Kráľ, Martin Kukučín, Karol Kuzmány, Fridrich Lám, Daniel Lichard, Ernest Lindner, Ladislav Nádaši-Jégé, Pavol Neckár, Jovan Sterija- Popovič, Martin Rázus, Fridrich Scholcz, Ivan Stodola, Pavol Jozef Šafárik, Albert Škarvan, Samo Tomášik, Jonáš Záborský, Ctiboh Zoch.

Maliari: Peter Bohúň, Ladislav Medňanský

Geografi, historici a jazykovedci: Juraj Bohuš, Juraj Buchholtz mladší, Samuel Czambel, Dávid Frolich, Kristián Genersich, Ján Hunfalvy, Pavol Hunfalvy, Tomáš Mauksch, Ján Mylius, Pavol Socháň

Filozofi a ekonómovia: Gregor Berzeviczy, Ján Feješ, Martin Schwartner, Leonard Stockel

Lekári: Vojtech Alexander, Kristián Augutini ab Hortis, Daniel Fischer, Samuel Genersich, Ľudovít Markušovský, Ján Daniel Perlitzi

Prírodovedci, chemici, fyzici a matematici: Samuel Augustini ab Hortis, Ferdinand Filarszky, Fridrich Hazslinsky, Jur Hronec, Aurel Stodola

Krajské kolo chemickej olympiády kategórie C

Dňa 16. mája 2018 sa na Strednej odbornej škole vo Svite konalo krajské kolo chemickej olympiády kategórie C.

VÝSLEDKY prijímacích skúšok

Gymnázium P. O. Hviezdoslava zverejňuje výsledky prijímacieho konania.

Dve krajské kolá – dve víťazstvá – jedna recitátorka

O kom je reč? O skvelej recitátorke Dominike Ondo-Eštokovej, žiačke tretieho ročníka, ktorá sa stala víťazkou na úrovni kraja v dvoch  súťažiach v prednese poézie.

Úspešní na celoštátnom kole SOČ

V dňoch 25. – 27. apríla sa naši žiaci, Adam Heteš a Jakub Venglik, zúčastnili celoštátnej prehliadky 40. ročníka stredoškolskej odbornej činnosti na pôde Žilinskej univerzity v Žiline.

In medias res na slávnostnej akadémii

V piatok 27. apríla a v pondelok 30. apríla 2018 účinkovala naša školská kapela In medias res na slávnostnej akadémii ZŠ sv.Kríža v Kežmarku

Girl’s Day 2018

Dňa 26. apríla 2018 sa dievčatá našej školy po prvýkrát zúčastnili na programe Girl’s Day, celosvetového dňa žien v IT.

Úspechy školy

Zobraziť ďalšie
2018
19
máj

Krajské kolo chemickej olympiády kategórie C

At 11:29
By Mgr. Marek Žmijovský
2018
03
máj
2018
02
máj

Úspešní na celoštátnom kole SOČ

At 18:01
By Mgr. Marek Žmijovský
2018
26
apr

Diecézne kolo Biblickej olympiády

At 10:50
By Mgr. Marek Žmijovský
2018
22
apr

Stále medzi elitou

At 11:13
By Mgr. Marek Žmijovský
2018
18
apr

Súťaž Družstiev prvej pomoci

At 17:05
By Mgr. Marek Žmijovský
2018
11
apr

40. ročník krajskej prehliadky SOČ

At 22:11
By Mgr. Marek Žmijovský