POSLANIE ŠKOLY

Hlavným poslaním gymnázia je pripravovať vzdelaných a flexibilných absolventov, ktorí budú úspešní na ktoromkoľvek type vysokej školy, nájdu uplatnenie na domácom i medzinárodnom trhu práce a budú schopní samostatne formovať svoju budúcnosť.

SME V TOP 5-KE

Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy INEKO zverejnil rebríček základných a stredných škôl, ktorý bol zostavený na základe novej metodiky hodnotenia.V rebríčku bolo zaradených a hodnotených 173 gymnázií. Gymnázium P. O. Hviezdoslava v Kežmarku sa umiestnilo na 4. mieste v rámci Prešovského kraja. Viac…

PROFILÁCIA ŠTÚDIA

Študenti pri organizácii svojho štúdia majú možnosť vybrať si zo širokej ponuky voliteľných predmetov, napr. konverzácie v cudzích jazykoch, semináre zo spoločenskovedných i prírodovedných predmetov, ekonomiku, deskriptívnu geometriu a ďalšie podľa záujmu a profilácie študentov.

Prečo si vybrať Gymnázium v Kežmarku

Dlhá a bohatá história gymnázia

Prvé slovenské gymnaziálne triedy zriadené už v roku 1927.

Všeobecné vzdelanie

Gymnázium nemá zamerania tried. V 1. – 3. ročníku študenti získajú základné všeobecné vzdelanie. V predposlednom a predovšetkým v maturitnom ročníku si žiaci volia rozširujúce hodiny v značnom rozsahu s možnosťou výberu predmetov podľa svojej ďalšej profilácie.

Modernizácia

Gymnázium sa neustále usiluje o vylepšenie podmienok štúdia vo všetkých predmetoch. Základným úsilím učiteľského zboru a vedenia školy je neustála modernizácia foriem a metód vyučovacieho procesu. V roku 2017 sme sa zapojili do národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie.

Úspešnosť maturantov

Prevažná väčšina absolventov úspešne maturuje a pokračuje v štúdiu na rozmanitých VŠ v SR aj v zahraničí.

Mimoškolské aktivity

Dlhodobú tradíciu má mimoškolská činnosť, v škole pracuje mnoho záujmových krúžkov napr. rôzne športové krúžky, redakčný krúžok, chemický krúžok,  krúžky cudzích jazykov, správa webových portálov a pod.

Každoročne organizujeme školskú prehliadku Stredoškolskej odbornej činnosti(SOČ), na ktorej študenti prezentujú svoje odborné práce a mnohí z nich dosahujú každoročne popredné umiestnenia na krajských aj celoštátnych kolách tejto súťaže.

Tradičným podujatím je  školská prehliadka záujmovej činnosti (ZUČ), ktorá sa koná posledný vyučovací deň pred vianočnými prázdninami a žiaci každej triedy sa na nej predstavia zaujímavým tanečným, hudobným alebo dramatickým programom.

Výmenné pobyty

Viac ako 20-ročnú tradíciu majú výmenné pobyty našich a nemeckých žiakov z Ansbachu.

Školský časopis STRETNUTIA

Veľmi úspešný  je náš školský časopis STRETNUTIA, ktorý každoročne získava popredné umiestnenia v celoslovenských súťažiach Štúrovo pero a Proslavis.

Školu absolvovali významné osobnosti

Na lýceu resp. gymnáziu študovali a pôsobili v 16 – 20.stor. tieto významné slovenské, nemecké, maďarské, srbské a české osobnosti :

Literáti: Július – Barč Ivan, Ján Genersich, Pavol Országh Hviezdoslav, Ján Chalupka, Jur Janoška, Janko Jesenský, Václav Johannides, František Kaziczy, Janko Kráľ, Martin Kukučín, Karol Kuzmány, Fridrich Lám, Daniel Lichard, Ernest Lindner, Ladislav Nádaši-Jégé, Pavol Neckár, Jovan Sterija- Popovič, Martin Rázus, Fridrich Scholcz, Ivan Stodola, Pavol Jozef Šafárik, Albert Škarvan, Samo Tomášik, Jonáš Záborský, Ctiboh Zoch.

Maliari: Peter Bohúň, Ladislav Medňanský

Geografi, historici a jazykovedci: Juraj Bohuš, Juraj Buchholtz mladší, Samuel Czambel, Dávid Frolich, Kristián Genersich, Ján Hunfalvy, Pavol Hunfalvy, Tomáš Mauksch, Ján Mylius, Pavol Socháň

Filozofi a ekonómovia: Gregor Berzeviczy, Ján Feješ, Martin Schwartner, Leonard Stockel

Lekári: Vojtech Alexander, Kristián Augutini ab Hortis, Daniel Fischer, Samuel Genersich, Ľudovít Markušovský, Ján Daniel Perlitzi

Prírodovedci, chemici, fyzici a matematici: Samuel Augustini ab Hortis, Ferdinand Filarszky, Fridrich Hazslinsky, Jur Hronec, Aurel Stodola

Plenárne zasadnutie Združenia rodičov – 22.9.2021

Vážení rodičia, zákonní zástupcovia! Dovoľujeme si Vás pozvať na plenárne zasadnutie Združenia rodičov pri Gymnáziu P. O. Hviezdoslava, ktoré sa uskutoční v stredu 22. septembra 2021 o 15:30 hod. v kmeňových triedach.

Riaditeľské voľno – 14. 9. 2021

Riaditeľka Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku v súlade s usmernením MŠVVaŠ a odporúčaním a súhlasom zriaďovateľa udeľuje dňa 14. 9. 2021 riaditeľské voľno z dôvodu návštevy pápeža Františka na Slovensku, ochrany zdravia žiakov a zamestnancov školy,  a z dôvodu dezinfekcie vnútorných priestorov školy.   V Kežmarku 10.9.2021               

Žiadosť o spoluprácu

Milí študenti a študentky. Letné prázdniny s mnohými zážitkami máte za sebou a opäť vstúpite do práce na svojom intelektuálnom a osobnostnom rozvoji. Hneď v septembri však máte jedinečnú možnosť zažiť neopakovateľný zážitok v službe dobrovoľníka pri návšteve pápeža Františka na Slovensku.

Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022

Milí žiaci! Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022 sa uskutoční 2. septembra 2020 o 9:00 hod. v areáli školy.

Naj online učiteľ PSK – nominácia !

Milá študentka, milý študent!   Prešovský samosprávny kraj hľadá Naj online učiteľov PSK! Už len posledný týždeň máš možnosť nominovať.

Úradné hodiny počas letných prázdnin

Z prevádzkových dôvodov budú počas letných prázdnin úradné hodiny takto:   UTOROK   9.00 –  11.0 Telefón: +421 52  4523 032

Úspechy školy

Zobraziť ďalšie
2020
19
jún

Celoštátne kolo Biologickej olympiády

At 20:58
By Mgr. Marek Žmijovský
2020
30
máj

IT FITNESS TEST 2020

At 22:41
By Mgr. Marek Žmijovský
2020
26
máj

Krajské kolo chemickej olympiády v kategórii B

At 10:37
By Mgr. Marek Žmijovský
2020
06
apr

Ema Hetešová sa stala absolútnou víťazkou

At 9:51
By Mgr. Marek Žmijovský
2020
27
feb

Krajské kolo v bedmintone Poprad – Matejovce

At 7:26
By Mgr. Marek Žmijovský
2020
19
feb

Opäť sme súťažili

At 16:08
By Mgr. Marek Žmijovský