POSLANIE ŠKOLY

Hlavným poslaním gymnázia je pripravovať vzdelaných a flexibilných absolventov, ktorí budú úspešní na ktoromkoľvek type vysokej školy, nájdu uplatnenie na domácom i medzinárodnom trhu práce a budú schopní samostatne formovať svoju budúcnosť.

SME V TOP 5-KE

Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy INEKO zverejnil rebríček základných a stredných škôl, ktorý bol zostavený na základe novej metodiky hodnotenia.V rebríčku bolo zaradených a hodnotených 173 gymnázií. Gymnázium P. O. Hviezdoslava v Kežmarku sa umiestnilo na 4. mieste v rámci Prešovského kraja. Viac…

PROFILÁCIA ŠTÚDIA

Študenti pri organizácii svojho štúdia majú možnosť vybrať si zo širokej ponuky voliteľných predmetov, napr. konverzácie v cudzích jazykoch, semináre zo spoločenskovedných i prírodovedných predmetov, ekonomiku, deskriptívnu geometriu a ďalšie podľa záujmu a profilácie študentov.

Prečo si vybrať Gymnázium v Kežmarku

Dlhá a bohatá história gymnázia

Prvé slovenské gymnaziálne triedy zriadené už v roku 1927.

Všeobecné vzdelanie

Gymnázium nemá zamerania tried. V 1. – 3. ročníku študenti získajú základné všeobecné vzdelanie. V predposlednom a predovšetkým v maturitnom ročníku si žiaci volia rozširujúce hodiny v značnom rozsahu s možnosťou výberu predmetov podľa svojej ďalšej profilácie.

Modernizácia

Gymnázium sa neustále usiluje o vylepšenie podmienok štúdia vo všetkých predmetoch. Základným úsilím učiteľského zboru a vedenia školy je neustála modernizácia foriem a metód vyučovacieho procesu. V roku 2017 sme sa zapojili do národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie.

Úspešnosť maturantov

Prevažná väčšina absolventov úspešne maturuje a pokračuje v štúdiu na rozmanitých VŠ v SR aj v zahraničí.

Mimoškolské aktivity

Dlhodobú tradíciu má mimoškolská činnosť, v škole pracuje mnoho záujmových krúžkov napr. rôzne športové krúžky, redakčný krúžok, chemický krúžok,  krúžky cudzích jazykov, správa webových portálov a pod.

Každoročne organizujeme školskú prehliadku Stredoškolskej odbornej činnosti(SOČ), na ktorej študenti prezentujú svoje odborné práce a mnohí z nich dosahujú každoročne popredné umiestnenia na krajských aj celoštátnych kolách tejto súťaže.

Tradičným podujatím je  školská prehliadka záujmovej činnosti (ZUČ), ktorá sa koná posledný vyučovací deň pred vianočnými prázdninami a žiaci každej triedy sa na nej predstavia zaujímavým tanečným, hudobným alebo dramatickým programom.

Výmenné pobyty

Viac ako 20-ročnú tradíciu majú výmenné pobyty našich a nemeckých žiakov z Ansbachu.

Školský časopis STRETNUTIA

Veľmi úspešný  je náš školský časopis STRETNUTIA, ktorý každoročne získava popredné umiestnenia v celoslovenských súťažiach Štúrovo pero a Proslavis.

Školu absolvovali významné osobnosti

Na lýceu resp. gymnáziu študovali a pôsobili v 16 – 20.stor. tieto významné slovenské, nemecké, maďarské, srbské a české osobnosti :

Literáti: Július – Barč Ivan, Ján Genersich, Pavol Országh Hviezdoslav, Ján Chalupka, Jur Janoška, Janko Jesenský, Václav Johannides, František Kaziczy, Janko Kráľ, Martin Kukučín, Karol Kuzmány, Fridrich Lám, Daniel Lichard, Ernest Lindner, Ladislav Nádaši-Jégé, Pavol Neckár, Jovan Sterija- Popovič, Martin Rázus, Fridrich Scholcz, Ivan Stodola, Pavol Jozef Šafárik, Albert Škarvan, Samo Tomášik, Jonáš Záborský, Ctiboh Zoch.

Maliari: Peter Bohúň, Ladislav Medňanský

Geografi, historici a jazykovedci: Juraj Bohuš, Juraj Buchholtz mladší, Samuel Czambel, Dávid Frolich, Kristián Genersich, Ján Hunfalvy, Pavol Hunfalvy, Tomáš Mauksch, Ján Mylius, Pavol Socháň

Filozofi a ekonómovia: Gregor Berzeviczy, Ján Feješ, Martin Schwartner, Leonard Stockel

Lekári: Vojtech Alexander, Kristián Augutini ab Hortis, Daniel Fischer, Samuel Genersich, Ľudovít Markušovský, Ján Daniel Perlitzi

Prírodovedci, chemici, fyzici a matematici: Samuel Augustini ab Hortis, Ferdinand Filarszky, Fridrich Hazslinsky, Jur Hronec, Aurel Stodola

Oznam: obnovenie prezenčnej výučby

Riaditeľka Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku oznamuje, že na základe rozhodnutia MŠVVaŠ 2021/13405:1-A1810                                                              obnovuje prezenčnú formu vzdelávania vo všetkých ročníkoch od pondelka 17. 05. 2021.

Prijímacie konanie – vzory dokumentov

V prílohe ponúkame vzory dokumentov potrebných pri prijímacom konaní.   Odvolanie_proti_rozhodnutiu_o_neprijati_na_studium_2021_VZOR   Potvrdenie_o_nastupeni_nenastupeni   Dotazník_voliteľné_predmety_21_22

Výsledky prijímacieho konania pre šk. rok 2021/2022

Riaditeľka Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku zverejňuje výsledky 1. kola prijímacích skúšok pre školský rok 2021/2022.gymnaziumkk.sk/…/05/Vysledky_PS_21_22.pdf

Oznam k prijímacím skúškam

Dňa 10. mája 2021 sa uskutoční  2. termín 1. kola prijímacích skúšok do prvého ročníka  pre školský rok 2021/2022 podľa už zverejneného harmonogramu.

Krajské kolo Biblickej olympiády

Dňa 20. apríla 2021 o 9:00 hod. sa online formou na portáli http://www.onlineolympiady.sk/uskutočnilo diecézne (krajské) kolo Biblickej olympiády.

OZNAM

Zákonní zástupcovia, žiaci. Na základe epidemiologického vývoja v okrese Kežmarok, usmernenia MŠVVaŠ a ÚVZ v týždni od pondelka 26. apríla 2021 do 30. apríla 2021 pokračujeme v 1. až 3. ročníku v dištančnej forme vyučovania. Končiaci ročník pokračuje v prezenčnej forme podľa dohodnutej schémy a rozvrhu. Mgr. Daniela Mihóková, riaditeľka školy

Úspechy školy

Zobraziť ďalšie
2020
19
jún

Celoštátne kolo Biologickej olympiády

At 20:58
By Mgr. Marek Žmijovský
2020
30
máj

IT FITNESS TEST 2020

At 22:41
By Mgr. Marek Žmijovský
2020
26
máj

Krajské kolo chemickej olympiády v kategórii B

At 10:37
By Mgr. Marek Žmijovský
2020
06
apr

Ema Hetešová sa stala absolútnou víťazkou

At 9:51
By Mgr. Marek Žmijovský
2020
27
feb

Krajské kolo v bedmintone Poprad – Matejovce

At 7:26
By Mgr. Marek Žmijovský
2020
19
feb

Opäť sme súťažili

At 16:08
By Mgr. Marek Žmijovský