Gymnázium P. O. Hviezdoslava v Kežmarku sa zapojilo do národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie.

Za projektom IT Akadémia stojí päť slovenských univerzít, profesijná organizácia IT Asociácia Slovenska a klaster IT firiem z východu Slovenska tzv. Košice IT Valley. Cieľom projektu je, aby žiaci chceli a nebáli sa študovať prírodné vedy a technické odbory.

Čítať viac…

Trieda s rozšíreným vyučovaním Informatiky

V triede špecializovanej na informatiku žiak získa nielen všeobecné vzdelanie k celoživotnému vzdelávaniu prevyšujúce požiadavky Štátneho vzdelávacieho programu, ale bude vedieť uplatniť matematické myslenie s dôrazom na efektívne využívanie informačno-komunikačných technológií. V súčasnej dobe je samozrejmá informačná gramotnosť. Špecializácia na informatiku zabezpečí žiakom ľahšiu cestu, ako sa stať odborníkom, ako úspešne študovať na technických vysokých školách zameraných na informatiku.

Na štúdium v triedach s rozšíreným vyučovaním informatiky  sa žiaci neprihlasujú prihláškou. Rozdelenie sa urobí u prijatých žiakov formou dotazníka, príp. pohovorom s rodičmi.

Aktivity počas štúdia – IT AKADÉMIA

  • Popularizačné prednášky
  • Besedy s IT odborníkmi
  • Účasť na IT konferenciách
  • Exkurzie v IT firmách
  • Programátorské súťaže a IT krúžky
  • Mimoškolské aktivity – školský rozhlas a TV
  • Spolupráca s AjTy v IT (dievčatá v IT sektore)
  • Spolupráca s univerzitami
  • Certifikáty – CISCO a ECDL
  • CISCO sieťová akadémia priamo na škole

IT aktuality

Zobraziť aktuality

iBobor 2021

Aj na našom gymnáziu sa uskutočnila súťaž iBobor, čo je informatická súťaž, ktorá sa konala 8.-12. novembra. V tomto roku sa jej zúčastnilo 102 813 súťažiacich z 1378 škôl.

IT FITNESS TEST 2020

IT Fitness Test, ktorý má za cieľ otestovať digitálne zručnosti žiakov, študentov, učiteľov a širokej verejnosti na Slovensku, sa začal v pondelok 4. mája 2020, pričom potrvá do 31. júla.

Prednáška o SEO

Vo štvrtok 30. 1. 2020 k nám, maturantom z informatiky, zavítal bývalý absolvent našej školy, Dominik Kaľavský.

OpenSlava 2019

OpenSlava je jedna z najväčších medzinárodných IT konferencií, ktorá je organizovaná spoločnosťou Accenture v Bratislave.

Nové IT predmety

Do školského vzdelávacieho programu triedy so zameraním na INFORMATIKU  zaraďujeme následujúce NOVÉ predmety:

Tvorba a prezentácia dát (1. ročník – 2 hod. týždenne)

Predmet je rozdelený na tri nosné časti: web, prezentácie, multimédia. Žiaci sa naučia vytvárať webové stránky vyhovujúce štandardom W3C. Naučia sa rozumieť pravidlám prístupnosti a použiteľnosti a aplikovať ich pri vytváraní webových stránok. Cieľom časti “Prezentácie” je, aby sa žiaci naučili správne vytvárať prezentácie a prezentovať vybrané informácie pred publikom. Cieľom časti “Multimédia” je, aby sa žiaci naučili pripraviť, upraviť a použiť obrázky, videá a zvuk pri prezentovaní.

Riešenie problémov a programovanie (2. ročník – 2 hod. týždenne)

Cieľom predmetu je, aby sa žiaci naučili riešiť problémy (algoritmicky riešiteľné), používať vhodné stratégie riešenia problémov a využívať programovanie ako jeden z nástrojov na riešenie problémov. Predmet nadväzuje na základný kurz programovania v jazyku Python. Žiaci sa naučia využívať pokročilejšie prvky a nástroje tohto programovacieho jazyka.

Počítačové systémy a siete (3. ročník – 2 hod. týždenne)

Predmet poskytuje študentom rozširujúci pohľad na základné princípy architektúr a organizácie počítačov, operačných systémov a počítačových sietí. Prostredníctvom analýz a riešení jednoducho formulovaných motivačných problémov spoznajú základné princípy a postupy, na ktorých je postavená funkčnosť a efektívnosť infraštruktúry pre realizáciu komplexných IT riešení. Zamyslenie nad princípmi umožní žiakom spoznať teoretické, ale aj reálne hranice, ktoré súčasné technológie dovoľujú.

Programovanie webových stránok (4. ročník – 2 hod. týždenne)

Cieľom predmetu je, aby sa žiaci naučili vytvárať dynamické webové stránky. Vstupným predpokladom je, aby žiaci vedeli vytvárať statické webové stránky. Naučia sa používať technológie na strane klienta (JavaScript), technológie na strane servera PHP, MySQL a vzájomne ich kombinovať (redundancia činností, AJAX). Dôraz sa kladie na efektívne a správne použitie uvedených technológii a na eliminovanie bezpečnostných rizík vytvorených webov.