Gymnázium P. O. Hviezdoslava v Kežmarku dnes

Gymnázium P. O. Hviezdoslava v Kežmarku dnes

Gymnázium P. O. Hviezdoslava v Kežmarku je moderná, otvorená škola postavená na demokratických princípoch, je škola, disponujúca odborným i materiálnym potenciálom schopným zabezpečiť najvyššiu úroveň vzdelávania a výchovy žiakov. Škola sa neustále usiluje o vylepšenie podmienok štúdia vo všetkých predmetoch. Základným úsilím učiteľského zboru a vedenia školy je neustála modernizácia foriem a metód vyučovacieho procesu.

Na škole momentálne študuje 227 študentov a pôsobí 18 učiteľov. Všetci pedagógovia sú plne kvalifikovaní , odborne zdatní a orientovaní na potreby študentov.

Poslanie školy

Hlavným poslaním školy je pripravovať vzdelaných a flexibilných absolventov, ktorí budú úspešní na ktoromkoľvek type vysokej školy, nájdu uplatnenie na domácom i medzinárodnom trhu práce a budú schopní samostatne formovať svoju budúcnosť. Modernými vyučovacími technológiami umožniť efektívne získavanie vedomostí, návykov a zručností garantujúcich bezproblémové zvládnutie vysokoškolského štúdia doma, v zahraničí, a zároveň vytvárajúcich pevný základ pre celoživotné vzdelávanie a sebazdokonaľovanie.

Vízia

Našou spoločnou víziou je vytváranie podmienok pre všestranný rozvoj nadania a talentu žiakov, pre formovanie ich občianskych, mravných a hodnotových postojov v súlade s národnou a európskou tradíciou.