Vážení rodičia, milí žiaci,

mojou úlohou je pomôcť študentom pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov
a poskytnúť informácie o aktuálnych informáciách k vysokým školám, možnostiach štúdia
doma i v zahraničí, prípadne možnostiach voľby budúceho povolania.

Na našom gymnáziu sa venujeme profesijnej orientácii v priebehu celého štúdia. Máme
vybudovanú dlhoročnú spoluprácu s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva
a prevencie v Kežmarku. Spoločne s psychológmi a špeciálnymi pedagógmi organizujeme už
s prvákmi adaptačné programy zamerané na zvládanie štúdia na strednej škole, ako
pristupovať k učeniu na gymnáziu, aby bolo čo najefektívnejšie, a zároveň, aby im ostal aj
voľný čas. S tretiakmi a štvrtákmi absolvujeme testy profesijnej orientácie, a taktiež
poskytujeme pomocnú ruku pri výbere správnej vysokej školy.

Našich žiakov vedieme aj k základným znalostiam v oblasti trhu práce. V rámci
vyučovacieho procesu sa zameriavame na povinnosti žiakov po ukončení stredoškolského
štúdia, apelujeme na ovládanie písania základných dokumentov uchádzačov o zamestnanie
(motivačný list, žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis). Rozvíjame u žiakov
základy finančnej gramotnosti a ovládania základných ekonomických pojmov (pracovný
pomer, hrubá mzda, čistá mzda,..).

Prácu výchovného poradenstva môžu naši žiaci využiť aj individuálne v rámci konzultačných
hodín, prípadne dohodnutím stretnutia vo vzájomne vyhovujúcom čase.

Teším sa na spoluprácu s Vami!

Mgr. Dominik Ilaš

 

Výchovný poradca:   Mgr. Dominik Ilaš

Konzultačné hodiny:   Štvrtok   9:30 – 11:30

Po vzájomnej dohode možný aj iný termín.

Možnosť kontaktovať mailom: ilas@gpohkk.edu.sk