V skratke

V skratke

  • 15. septembra 1927 bola otvorená slovenská pobočka gymnázia pri Evanjelickom dištriktuálnom reálnom gymnáziu s vyučovacím jazykom nemeckým
  • 13. septembra 1934 boli slovenské pobočky poštátnené a administratívne osamostatnené
  • 1. september 1936 vzniká samostatné Štátne československé reálne gymnázium v Kežmarku
  • v školskom roku 1953/1954 bolo gymnázium pretransformované na Jedenásťročnú strednú školu v Kežmarku
  • v školskom roku 1961/1962 sa Jedenásťročná škola zmenila na Strednú všeobecnovzdelávaciu školu v Kežmarku (SVŠ)
  • v školskom roku 1969/1970 sa popri triedach SVŠ otvorili prvé dve triedy 4-ročného gymnázia
  • 29. novembra 1969 bol škole udelený čestný názov Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava v Kežmarku, toto pomenovanie získala na pamiatku štúdii básnika na kežmarskom lýceu v rokoch 1865 až 1870