Počas letných prázdnin (v roku 2017) sa škola zapojila do celosvetového programu Cisco Networking Academy – NetAcad. Sieťový akademický program – Cisco Networking Academy, je dnes najväčší a najkomplexnejší profesne orientovaný vzdelávací program na svete, ktorý od roku 1999 získal na Slovensku významnú pozíciu v oblasti odborného vzdelávania, a z pohľadu prípravy špecialistov v oblasti informačných technológií a sietí svoje nezastupiteľné miesto.

Cieľom programu je predovšetkým rozvoj globálnej vzdelávacej iniciatívy na Slovensku a snaha riešiť problém nedostatku špecialistov, ktorí majú know-how potrebné na projektovanie, realizáciu a údržbu komunikačných infraštruktúr modernej informačne orientovanej spoločnosti.

V školskom roku 2017/2018 bude tento program na škole implementovaný do voliteľných seminárov z informatiky v treťom a štvrtom ročníku. Žiaci, ktorí nemajú tento seminár, môžu tento kurz absolvovať vrámci krúžku.

Aktuálna ponuka kurzov CISCO

Kurz CCNA 1 –  Routing & Switching – Introduction to Networks (Úvod do sietí)

Kurzy CISCO v príprave

Kurz CCNA 2 – Routing & Switching – Routing and Switching Essentials (Úvod do smerovania a prepínania)

Kurz CCNA3 – Routing & Switching – Scaling Networks (Škálovanie sietí)

Kurz CCNA4 – Routing & Switching – Connecting Networks (Prepájanie sietí)

Kurz NDG Linux Essentials (Základy Linuxu)

Kurz Introduction to IoT (Úvod do problematika Internet vecí)