Aktuálne informácie k prijímaciemu konaniu

Aktuálne informácie k prijímaciemu konaniu

  • pre školský rok 2021/2022 otvárame 2 triedy v 4-ročnom študijnom odbore 7902 J gymnázium,

  • pre deviatakov ZŠ ponúkame vzdelávanie v rámci nášho školského vzdelávacieho programu : „Ak sa človek má stať človekom, musí sa vzdelávať. “ J. A. Komenský, s cieľom kvalitnej prípravy na vysokoškolské štúdium,
  • profilácia žiakov je umožnená v 3. a 4. ročníku systémom voliteľných predmetov,
  • zameranie, ktoré si žiaci najčastejšie vyberajú: biológia – chémia, matematika – informatika, matematika – občianska náuka, cudzie jazyky,
  • žiaci sa učia anglický jazyk a druhý cudzí jazyk si vyberajú z ponuky: francúzsky, nemecký jazyk a pre tento rok ako novinku ponúkame aj ruský jazyk,
  • termíny prijímacej skúšky sú 3. 5. 2021 a 10. 5. 2021,
  • profilovými predmetmi sú vyučovací jazyk a literatúra a matematika,
  • poradie žiakov, na základe ktorého sa budú prijímať na štúdium, bude zostavené na základe bodov za výsledky v prospechu na ZŠ, bodov za predmetové olympiády a súťaže, bodov za prijímaciu skúšku z vyučovacieho jazyka a literatúry a z matematiky.

Tak sa správne rozhodnite !