Masterclasses – Odhalenie sveta kvarkov a leptónov

Masterclasses – Odhalenie sveta kvarkov a leptónov

Dňa 24. novembra 2022 sa 16 študenti našej školy zúčastnili akcie Masterclasses – Odhalenie sveta kvarkov a leptónov prostredníctvom analýzy reálnych dát, ktorá sa uskutočnila na našom gymnáziu.

Študenti si vypočuli dve prednášky vedeckých pracovníkov z Katedry jadrovej a subjadrovej fyziky Ústavu fyzikálnych vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach. Prvá prednáška mala názov Štandardný model elementárnych častíc (doc. RNDr. M. Bombara, PhD. a druhá Experimentálne prostriedky vo fyzike elementárnych častíc (doc. RNDr. A. Kravčáková, PhD.).

V ďalšej časti študenti absolvovali metodickú prípravu k praktickému cvičeniu (Mgr. D. Švecová) a praktické cvičenie zamerané na analýzu reálnych dát z experimentu ATLAS CERN (LHC).
Celodenná aktivita študentom umožnila nahliadnuť do metód základného výskumu, ktoré prinášajú fundamentálne poznatky o základnej štruktúre hmoty a o základných interakciách, prostredníctvom ktorých sa skúma štruktúra hmoty pri vzdialenostiach, ktoré sú menšie ako rozmery jadier atómov.

Po absolvovaní všetkých aktivít bol každému študentovi odovzdaný certifikát.

 

RNDr. I. Duľa, PhD.