Maturita z biológie

Maturita z biológie

 

Cieľové požiadavky na maturitu z biológie aktualizované ŠPÚ nájdete tu: 
https://www.statpedu.sk/files/sk/svp/maturitne-skusky/platne-od-sk-r-2018/2019/cp_biologia_2019.pdf

Všetko čo potrebujete vedieť k maturite z biológie nájdete tu:
https://www.statpedu.sk/sk/metodicky-portal/metodicke-podnety/maturita-z-biologie.html

 

Maturitná práca z biológie:

Prezentácia maturitnej práce môže byť jednou z troch foriem Úlohy č. 3 maturitného zadania. V nasledujúcej časti objasníme pojem maturitná práca z biológie a poskytujeme návod, ako postupovať pri jej realizácii a
prezentovaní na maturitnej skúške.

Maturitná práca z biológie je samostatná práca, ktorú realizuje budúci maturant počas svojho štúdia (najčastejšie počas 3. a 4. ročníka) a následne ju prezentuje ústnou formou v priebehu internej časti maturitnej skúšky
z biológie.

Cieľom maturitnej práce je preukázať schopnosť prakticky využívať nadobudnuté vedomosti o živej prírode. Maturitná práca spočíva v samostatnej práci s odbornou literatúrou a informáciami, v návrhu a realizácii pozorovania/experimentu, vyhodnotení výsledkov a formulácii záveru. Počas maturitnej skúšky žiak prezentuje prácu pred komisiou, interpretuje svoje zistenia, preukáže schopnosť diskutovať, argumentovať a obhajovať vlastné stanovisko.

Škola (najčastejšie predmetová komisia biológie) si stanovuje vlastné pravidlá priebežnej kontroly a odovzdávania maturitnej práce z biológie (počet kópií, forma 41 printová alebo elektronická, termín) s podmienkou, že členovia predmetovej maturitnej komisie z biológie majú možnosť si prácu prezrieť pred samotnou ústnou formou internej časti maturitnej skúšky.

 

PODMIENKY A TERMÍNY K VYPRACOVANIU MATURITNEJ PRÁCE v šk. roku 2022/2023:

 

ÚLOHA TERMÍN FORMA ODOVZDANIA
Nahlásenie témy práce a jej stručné definovanie DO
22.9.2023
1. osobné nahlásenie témy vyučujúcemu predmetu Seminár z biológie
2. formulácia cieľov a postupov
3. výber zdrojov odbornej literatúry
Pracovná  verzia teoretickej časti DO
1.11.2023
elektronické zaslanie  dokumentu vyučujúcemu predmetu Seminár z biológie za účelom formálnych a obsahových úprav
Konečná verzia teoretickej časti + pracovná verzia praktickej časti DO
31.1.2024
elektronické zaslanie  dokumentu vyučujúcemu predmetu Seminár z biológie za účelom formálnych a obsahových úprav
Konečná verzia teoretickej časti a konečná verzia praktickej časti DO
31.3.2024
1. elektronické zaslanie dokumentu vyučujúcemu predmetu Seminár z biológie za účelom formálnych a obsahových úprav
2. vzájomná dohoda o forme odovzdania práce
3. príprava prezentácie

Individuálne konzultácie s vyučujúcimi / mailová komunikácia, osobná komunikácia/ sú nevyhnutné počas celej doby príprav maturitnej práce.

 

Odporúčané položky maturitnej práce:

 1. Základné údaje o práci (názov práce, autor, konzultant, škola, školský rok)
 2. Abstrakt
 3. Obsah
 4. Úvod
 5. Súčasný stav riešenej problematiky
 6. Ciele a úlohy práce
 7. Výskumné otázky a hypotézy
 8. Metódy a postupy práce
 9. Výsledky práce
 10. Záver
 11. Zoznam použitej literatúry
 12. Prílohy – nie je povinné