Prezentácia našej školy v základných školách v meste Spišská Belá

Prezentácia našej školy v základných školách v meste Spišská Belá

Dňa 31.01.2024 sme sa zúčastnili prezentovania našej školy pred žiakmi deviateho ročníka v ZŠ J.M.Petzvala a ZŠ M.R. Štefánika v meste Spišská Belá.

Deviataci majú posledné týždne na to, aby sa rozhodli, kam pôjdu ďalej na strednú školu. Toto nie ľahké rozhodovanie sme im prišli uľahčiť predstavením možností štúdia na našej škole, priblížili sme im študijný program, školské i mimoškolské aktivity. Ubezpečili sme ich, že hoci budúci školský rok bude vyučovanie prebiehať v dočasných priestoroch Hotelovej akadémie v Kežmarku, nijakým spôsobom neovplyvní kvalitu vzdelávania a rozsah nadobudnutých vedomostí a zručností. Práve naopak, už o rok sa budú môcť naši žiaci vzdelávať v novej, zrekonštruovanej budove, ktorá poskytne všetkým žiakom a učiteľom  technické a materiálne zázemie gymnázia hodné 21. storočia.
Touto cestou ďakujeme riaditeľom škôl, že nám umožnili prísť predstaviť naše gymnázium na ich pôdu. Ostatných deviatakov, s ktorými sme sa ešte nemali možnosť vidieť ubezpečujeme, že v najbližších dňoch navštívime ešte aj iné základné školy v meste Kežmarok, či okolitých obciach. Túto možnosť propagácie školy sme zvolili ako vhodnú alternatívu dňa otvorených dverí, ktorý sa z technicko-prevádzkových dôvodov a už prebiehajúcej rekonštrukcie priestorov školy v tomto školskom roku neuskutoční. Máme pripravené aj iné propagačné materiály, takže naďalej sledujte stránku našej školy, ale aj naše sociálne siete.
Mgr. Dominik Ilaš