Prezentácia na seminári z chémie

Prezentácia na seminári z chémie

Pre žiakov 4. ročníka, ktorí navštevujú seminár z chémie, sa uskutočnila 14. októbra prezentácia
o možnostiach štúdia na Farmaceutickej fakulte Karlovej univerzity v Hradci Králové.

Žiaci získali informácie o samotnom meste Hradec Králové ako univerzitnom meste, o študijných
odboroch na farmaceutickej fakulte, o podmienkach prijímacieho konania a samotnom štúdiu na
tejto fakulte.

Veríme, že aj takto nadobudnuté informácie pomôžu maturantom pri voľbe odboru a miesta ich
ďalšieho (už vysokoškolského) štúdia.

 

Ing. Daniela Čekovská