Upozornenie

Upozornenie

Gymnázium P. O. Hviezdoslava v Kežmarku oznamuje všetkým rodičom neplnoletých žiakov školy, dospelým žiakom a zamestnancom školy, ktorí vycestovali počas jarných prázdnin do oblastí preukázateľne ohrozených koronavírusom, prípadne sa dostali do kontaktu s osobami, prichádzajúcimi z preukázateľne rizikových oblastí, aby túto skutočnosť oznámili vedeniu školy prostredníctvom svojich triednych učiteľov v pondelok dňa 9. 03.2020 a po dohode s vedením školy v záujme ochrany svojho zdravia a zdravia iných osôb zvážili účasť na vyučovaní.

Odporúčame sa riadiť usmernením Ministerstva školstva k šíreniu koronavírusu.
https://www.minedu.sk/usmernenie-k-sireniu-koronavirusu/