Aktuálne opatrenia v súvislosti s koronavírusom

Aktuálne opatrenia v súvislosti s koronavírusom

Milí žiaci, vážení rodičia a zamestnanci školy,

vedenie Gymnázia P. O. Hviezdoslava podrobne sleduje situáciu týkajúcu sa respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19, v súvislosti s jeho šírením a na území SR a prevenciou šírenia prijalo s platnosťou od 9. 3. 2020 aktuálne opatrenia, ktoré sú v súlade s opatreniami Ústredného krízového štábu MV SR, hlavného hygienika SR, s Usmernením MŠVVŠ SR a Prešovskej krajskej samosprávy.

Z uvedených dokumentov vyberáme najzávažnejšie opatrenia pre oblasť školstva, ktoré konkretizujeme na podmienky Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku:

  • na župných stredných školách nariaďuje od 9. marca povinnú 14-dňovú karanténu každého žiaka a zamestnanca školy, ktorí v predchádzajúcich 2 týždňoch navštívili Taliansko a rizikové oblasti najviac zasiahnuté vírusom. V takomto prípade žiak resp. jeho zákonný zástupca, telefonicky kontaktuje svojho všeobecného lekára a s nim konzultuje ďalší postup,
  • žiakom a zamestnancom, ktorí plánujú cestu do rizikových oblastí, odporúčame dôsledne zvážiť nevyhnutnosť vycestovania,
  • žiadame rodičov aby neposielali do školy choré deti, žiadame plnoletých žiakov a zamestnancov, aby chorí nechodili do školy resp. do práce,
  • v prípade príznakov ako sú horúčka, kašeľ, sťažené dýchanie, bolesť hrdla, hlavy či únava, vyzývame všetkých, aby kontaktovali svojho lekára alebo lekársku pohotovostnú službu,
  • žiakom a zamestnancom odporúčame dôsledne dodržiavať zásady osobnej hygieny, používanie dezinfekčných prostriedkov, zakrývanie si nosa a úst pri kýchaní a kašľaní papierovou vreckovkou, tiež aby sa nedotýkali tváre neumytými rukami.

Vedenie školy zabezpečí:

  • dôkladnú dezinfekciu priestorov školy v zmysle prevádzkového poriadku,
  • mydlá a jednorazové utierky
  • pravidelné vetranie priestorov školy
  • realizovanie nevyhnutných konzultácii s učiteľmi telefonicky resp. mailom,
  • zrušenie všetkých exkurzií a školských podujatí s účasťou viac ako 50 osôb až do odvolania.

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s ochorením koronavírus sa môžu občania obrátiť na nepretržitú 24-hodinovú linku Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove: 0911 908 823 alebo emailom: novykoronavirus@uvzsr.sk.

Viac sa dočítate na // https://bit.ly/2TBqWZT prípadne www.po-kraj.sk/koronavirus.

Kežmarok 9. 3. 2020 – Mgr. Daniela Mihóková, riaditeľka školy