Exkurzia do Mestskej knižnice v Kežmarku 2022

Exkurzia do Mestskej knižnice v Kežmarku 2022

V priestoroch Mestskej knižnice v Kežmarku nás 24. 10. 2022 počas Medzinárodného dňa školských knižníc privítala PhDr. Jana Schönová. Toto miesto ponúka možnosť objaviť dedičstvo umeleckých diel predchádzajúcich generácií, klenoty literárnej tvorby a aktuálne publikované literárne diela. Aj toto sú dôvody, pre ktoré sme pondelkové hodiny slovenského jazyka strávili netradičným spôsobom v Mestskej knižnici nášho mesta.

Boli sme oboznámení s postupom vyhľadávania knižných titulov, s rozdelením kníh podľa oblastí spoločenského, vedeckého, kultúrneho života a s možnosťami zapožičania kníh a časopisov. Navštívili sme aj oddelenie pre dospelých, kde sme mohli vidieť usporiadanie beletrie a náučných diel. Pomocou on-line katalógu si sami dokážeme vyhľadať, či sa v knižnici nachádza literárne dielo, o ktoré máme záujem. Knižnica taktiež ponúka rešeršné služby – vyhľadanie knižných titulov na vybranú tému. Takúto službu môžeme využiť napríklad aj pri písaní SOČ.

Návšteva knižnice bola určite prínosom pre nás všetkých. Pri kontakte s knihami sa buduje vzťah k literatúre, čo považujeme za dôležité pre formovanie našej osobnosti. Pretože, ako sa vraví: „Knihy sú tréningom mysle.

 

Berta Hudina, I. B