Mgr. Daniela Žabková – Sophista pro regione

Mgr. Daniela Žabková – Sophista pro regione

Dňa 12. júna 2018 sa na veľkej scéne Divadla Jonáša Záborského v Prešove uskutočnilo slávnostné odovzdávanie ocenení najúspešnejším pedagógom a žiakom stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja. Ocenenie plaketu Jána Ámosa Komenského Sophista pro regione – Učiteľ múdrosti pre región si z rúk podpredsedu PSK Martina Jakubova prevzala aj učiteľka našej školy Mgr. Daniela Žabková.

Mgr. Daniela Žabková po absolvovaní strednej školy – Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku pokračovala v štúdiu na Filozofickej fakulte UPJŠ v Prešove. Po ukončení vysokoškolského štúdia nastúpila v roku 1981 do Gymnázia v Spišskej Starej Vsi. V tejto škole pôsobila až do r. 2010, t. j. 29 rokov ako učiteľka slovenského jazyka a literatúry a francúzskeho jazyka. K maturitnej skúške ako triedna učiteľka priviedla 5 tried (napr. aj olympijského víťaza Ladislava Škantára).

V roku 1999 sa stala riaditeľkou školy na dve funkčné obdobia. Za 10 rokov vo vedúcej funkcii stála za mnohými projektami – plynofikáciou školy, zavedením ústredného kúrenia a plynofikáciou domova mládeže, rekonštrukciami budovy školy, domova mládeže a školskej jedálne. Pre zlepšenie materiálneho vybavenia školy koordinovala mnohé projekty. V pozícii učiteľky slovenského jazyka a literatúry a riaditeľky školy spolupracovala s mestom Spišská Stará Ves pri organizovaní rôznych kultúrnych a spoločenských akcií v regióne Zamaguria.

Od 1. septembra 2010 pôsobí ako učiteľka slovenského jazyka a literatúry a francúzskeho jazyka na Gymnáziu P. O. Hviezdoslava v Kežmarku. Naďalej pracuje ako obetavá učiteľka aj na pozícii triednej učiteľky, pripravuje žiakov na olympiádu v slovenskom jazyku a literatúre (v šk. roku 2014/2015 3. miesto v kategórii B v celoštátnom kole), na olympiádu vo francúzskom jazyku a na rôzne recitačné súťaže (v šk. roku 2016/2017 3. miesto v krajskej súťaži Hviezdoslavov Kubín, v školskom roku 2017/2018 1. miesto v tej istej súťaži a postup do celoštátneho kola).

Vykonáva funkciu predsedu rady školyškolského metodika Stredoškolskej odbornej činnosti. Spolupodieľa sa na organizovaní spoločenských a kultúrnych podujatí v škole a v meste Kežmarok (napr. slávnostná akadémia pri príležitosti 90. výročia založenia školy, súťaž Literárny Kežmarok, každoročná návšteva divadelného predstavenia v Prešove, Košiciach alebo Spišskej Novej Vsi pre žiakov a zamestnancov školy, literárne exkurzie na Oravu, do Liptovského Mikuláša a do Banskej Bystrice).

K oceneniu srdečne blahoželajú všetci zamestnanci a žiaci školy, vedenie školy ďakuje za jej doterajšiu prácu a do budúcnosti prajeme veľa zdravia, trpezlivosti a kreativity.

Fotoalbum

[g-gallery gid=”4844″]