Oznam – klasifikácia v 2. polroku

Oznam – klasifikácia v 2. polroku

Vážení rodičia a žiaci,

na základe usmernenia na hodnotenie žiakov strednej školy  v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školskom roku 2019/2020, ktoré vydal 6. apríla 2020 minister školstva, vedy, výskumu a športu zasadla dňa 8. apríla 2020 o 13.30 hod. (online) Pedagogická rada Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku.

Pedagogická rada rozhodla, že v školskom roku 2019/2020 sa budú klasifikovať známkou všetky predmety okrem telesnej a športovej výchovy, kde situácia neumožňuje naplniť ciele predmetu.

Žiaci, ktorí zo subjektívnych príčin nesplnia požiadavky vyučovania na diaľku  a dosiahli pred prerušením vyučovania neuspokojivé výsledky, budú pred postupom do vyššieho ročníka komisionálne preskúšaní.

V Kežmarku 15. apríla 2020

Mgr. Daniela Mihóková, riaditeľka školy