O. V. S. PREDAJ NEUPOTREBITEĽNÉHO HNUTEĽNÉHO MAJETKU – uzávierka 13.6.2024

O. V. S. PREDAJ NEUPOTREBITEĽNÉHO HNUTEĽNÉHO MAJETKU – uzávierka 13.6.2024

Vyhlásenie

Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20,  Kežmarok, v zmysle § 281 a nasl. ust. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a nadväznosti na Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom PSK podľa § 7 odst.3, § 9 ods. 6 bod a, a  na základe Rozhodnutia o neupotrebiteľnosti hnuteľného majetku PSK pri mimoriadnej inventarizácii z dôvodu prestavby budovy školy zverejňuje obchodnú verejnú súťaž na podávanie návrhov na predaj neupotrebiteľného  majetku PSK zvereného do správy správcu majetku – vyhlasovateľa O.V.S..

1. Predmet zmluvy – viď. Príloha

2. Účastník zmluvného vzťahu – kupujúci

§ právnické osoby – obchodné meno, sídlo spoločnosti v zmysle OR SK, e-mailová adresa, bankové spojenie v tvare IBAN, IČO, súhlas s poskytnutím os. údajov pre ďalšie úkony prevodu vlastníctva, špecifikácia majetku podľa por. čísel a názov vo verejnom oznámení, ponúkanú cenu v €, čestné vyhlásenie, že záujemca sa zúčastnil obhliadky s je oboznámený s technickým stavom požadovaného majetku a podpis osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti.

§ fyzické osoby, SZČO –meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, e-mailová adresa, t. číslo bankové spojenie v tvare IBAN,

súhlas s poskytnutím os. údajov pre ďalšie úkony prevodu vlastníctva, špecifikácia majetku podľa por. čísel a názov vo verejnom oznámení, ponúkanú cenu v €, čestné vyhlásenie, že záujemca sa zúčastnil obhliadky s je oboznámený s technickým stavom, podpis záujemcu.

Predmet ponuky sa bude predávať jednotlivo. Záujemca predloží cenovú ponuku za každú položku samostatne.

Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20,  Kežmarok v zmysle§ 281 a nasl. ust. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov v súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov je povinná vylúčiť z ponuky cenové ponuky záujemcu:

– ktorý je spriaznenou osobou s iným záujemcom,

– ktorého cenová ponuka nebola v lehote určenej vyhlasovateľom doručená alebo ktorého cenová ponuka nebola vyjadrená sumou.

3. Ďalšie podmienky obchodnej verejnej súťaže

Názov:           Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, 

                        Kežmarok

Sídlo:              Hviezdoslavova 20, 060 14 Kežmarok

IČO:                00160962

DIČ:                2020709691

Štatútár:       Mgr. Daniela Mihóková, riaditeľka školy

Tel. kontakt: + 421 903 319 517

 

Vykonanie fyzickej ohliadky predávaného HM je povinnou podmienkou pred zaslaním cenovej ponuky. Obhliadky sa uskutočnia na základe dohody s oprávnenou osobou vyhlasovateľa verejnej obchodnej súťaže.

Cenovú ponuku je potrebné doručiť do 13.6.2024 v zalepenej obálke označenej korešpondenčnou adresou záujemcu, s heslom: predaj HM s označením NEOTVÁRAŤ poštou na adresu Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20,  Kežmarok, Hviezdoslavova 20, 060 14 Kežmarok. Cenovú ponuku je potrebné do uvedeného termínu riadne doručiť a nie odoslať.

Po vyhodnotení súťažných návrhov je  vyhlasovateľom určená lehota na oznámenie vybraného návrhu do 10 dní od uplynutia lehoty na predkladanie súťažných návrhov vyhlasovateľom písomne. Úspešnému navrhovateľovi vyhlasovateľ oznámi, že jeho súťažný návrh prijíma. Neúspešnému navrhovateľovi oznámi, že jeho súťažný návrh neprijíma. Predaj bude realizovaný na základe kúpnej zmluvy podľa § 588 a nasl. Občianskeho  zákonníka medzi správcom majetku a víťazným uchádzačom. Úhrada ceny za predmet predaja bude realizovaná na základe vystavenej faktúry na príjmový účet predávajúceho s to najneskôr do 15 kalendárnych dní odo dňa jej vystavenia predávajúcim, pred prevzatím predmetu predaja. Odvoz, naloženie a manipulácia s predmetom predaja je kupujúci si povinný zabezpečiť na vlastné náklady. Vyhlasovateľ je oprávnený cenovú ponuku záujemcu akceptovať iba v prípade, ak bola predložená za podmienok určených v tomto vyhlásení ponuky. Účasťou v tejto ponuke záujemca vyslovuje svoj súhlas s podmienkami ponuky. Informácie budú záujemcom poskytnuté na horeuvedej  adrese.

 

V Kežmarku, 23.05.2024                       

                                                                                 Mgr. Daniela Mihóková

                                                                                         riaditeľka školy

 

Pre prípadne nenačítavanie dokumentu, kliknúť na “Reload document” alebo “Open in new tab”.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab