Úspešný miniprojekt

Úspešný miniprojekt

V marci tohto roku sme podali projekt Kniha pre všetkých, v rámci ktorého sa naša školská knižnica uchádzala o poskytnutie finančných prostriedkov z Fondu na podporu umenia (výzva č. 9/2018,  podprogram 5.1.3 Akvizícia knižníc). Náš projekt  bol úspešný. Tešíme sa, že sa nám na rozšírenie knižničného fondu podarilo získať 1 000 €. Chceme tak rozšíriť hlavne oblasť odbornej literatúry. Získané financie budú použité na nákup inojazyčných slovníkov, encyklopédií, populárnej a odbornej literatúry. Z poskytnutej dotácie budú zakúpené aj knihy vydané s podporou Fondu na podporu umenia.

Mgr. Daniela Mihóková