Maturanti opäť výborní

Maturanti opäť výborní

V tomto školskom roku maturovalo na našej škole 48 žiakov. V marci prebehla prvá časť maturitných skúšok, a to externá časť (EČ) a písomná forma internej časti (PF IČ) maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry, z anglického jazyka (úroveň B2), z nemeckého jazyka (úroveň B2) a z matematiky. Výsledky našich žiakov sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Výborné výsledky dosiahli naši maturanti v slovenskom jazyku a literatúre a v matematike. V týchto predmetoch sme sa umiestnili spomedzi gymnázií v najbližšom okolí na najvyšších pozíciách. Porovnanie v nemeckom jazyku nie je možné, pretože v tomto predmete maturujú žiaci v malom počte škôl, ich porovnávanie je štatisticky málo významné. Celkové výsledky EČ zo všetkých predmetov žiakov všetkých škôl v SR sú uvedené na:

http://dataportal.nucem.sk/Dataportal-web/web/vysledky/2018/maturita/index.xhtml

V máji prebehla druhá časť maturitných skúšok – ústna forma internej časti. Predmetové maturitné komisie si vypočuli v prevažnej väčšine vyčerpávajúce odpovede, v ktorých maturanti preukázali výbornú znalosť problematiky, bohaté vedomosti a schopnosť prezentovať svoj názor. Všetci maturanti úspešne zmaturovali. Z voliteľných predmetov si žiaci v najväčšom počte vybrali ako maturitné predmety matematiku (19 žiakov) a občiansku náuku (18 žiakov). Žiaci maturovali aj z biológie (13 žiakov), dejepisu (7 žiakov), fyziky (1 žiak), geografie (9 žiakov), chémie (12 žiakov), informatiky (9 žiakov), umenia a kultúry (9 žiakov). Jedna žiačka zo zdravotných dôvodov ústnu formu maturitnej skúšky nekonala, bude ju konať v náhradnom termíne v septembri.