Projektový deň

Projektový deň

História Projektových dní Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku sa začala písať v školskom roku 2008/2009. V tomto roku sme sa po prvý krát rozhodli využiť túto netradičnú formu vyučovania a zaradiť projektové vyučovanie do nášho výchovno-vzdelávacieho procesu a obohatiť tak kalendár podujatí školy. Súčasne sme túto celoškolskú akciu spojili s Dňom otvorených dverí a ponúkame tak každoročne žiakom deviatych ročníkov, ich rodičom a učiteľom možnosť stráviť jeden deň v priestoroch našej školy, nadýchať sa atmosféry, porozprávať so žiakmi, učiteľmi a absolventmi školy a navyše získať informácie o štúdiu na našej škole.

Ako vznikol Projektový deň?

Nápad práve takouto formou spestriť vyučovanie a zapojiť celé triedy, všetkých žiakov do netradičného vyučovania prišla pani Andrea Petrášková, učiteľka slovenského jazyka a literatúry a dejepisu. Už prvý ročník Projektového dňa s témou Krajiny Európy pod jednou strechou nás presvedčil, že je to dobrá myšlienka. Odozva žiakov, rodičov, absolventov a širokej verejnosti bola pozitívna a väčšina návštevníkov školy strávila spolu s nami niekoľko hodín. Návštevníci odchádzali s úsmevom na tvári, s množstvom zážitkov a nových vedomostí, s dobrým pocitom a predsavzatím, že o rok prídu zas. To nás presvedčilo pokračovať v tejto myšlienke zaradiť Projektový deň do nášho plánu pre každý školský rok. Postupne sme stanovili podmienky prípravy a realizácie. Témy navrhujú žiaci, schvaľuje pedagogická rada, víťazov určuje odborná porota podľa vopred známych kritérií. Pripravili a absolvovali sme takto už sedem ročníkov Projektových dní.

Témy minulých ročníkov

2008/2009 – Krajiny Európy pod jednou strechou
2009/2010 – Ako chutí Európa, ako chutí PSK
2010/2011 – Nebuďme ľahostajní, ozvime sa!
2011/2012 – Olympijské športy, myšlienky olympizmu
2013/2014 – Putovanie storočiami
2014/2015 – 2O. storočie očami gymnazistu
2015/2016 – Slovensko pod jednou strechou

A čo tento rok?

DOD-2017Aj v tomto školskom roku 2016/2017 sa podarilo žiakom vybrať zaujímavú a širokospektrálnu tému: KULTÚRY (NE)POZNANÉ.

Tak sa budú môcť návštevníci 10. februára 2017 v Gymnáziu P. O. Hviezdoslava v Kežmarku dozvedieť o kultúrach, umení, dejinách Severnej Ameriky, Číny, Japonska, Indie a iných mimoeurópskych regiónov.

Triedy si na tradičnej predvianočnej ZUČ-ke vylosovali nasledujúce témy:

1. Mimoeurópske umenie – Čína – 1. B
2. Mimoeurópske umenie – Japonsko – 3. B
3. Mimoeurópske umenie – India – 4. B
4. Mimoeurópske umenie – Austrália a Oceánia – 3. A
5. Mimoeurópske umenie – Kórejský polostrov – 4. A
6. Mimoeurópske umenie – Asýria a Babylon – 2. A
7. Mimoeurópske umenie – Severná Amerika – 1. A
8. Mimoeurópske umenie – Latinská Amerika – 2. C
9. Mimoeurópske umenie – Afrika – 2. B

Počas Projektového dňa budú udelené tieto ceny

 1. Ceny odbornej poroty:
  • Finančnú odmenu pre 1. – 3. miesto (50 €, 30 €, 20 €)
 2. Cenu riaditeľky školy
  • Deň voľna pre jednu triedu za mimoriadne nasadenia a kreativitu
 3. On-line hlasovanie
  1. Sladká odmena – FB hlasovanie (hlasovania od 13.2. do 24.2.2017, 13.00 hod.)

Odborná porota

 • Jozef Vlček – predseda
 • Jaroslav Šleboda
 • Ivan Lučanský
 • Boris Švirloch
 • Daniel Dluhy

Pravidlá online hlasovania

Na FB stránke školy (fb.com/kezmarsky.gympel) bude vytvorená fotogaléria s fotkami tried (spoločná fotka všetkých žiakov počas projektového dňa). Fotografia s najvyšším počtom lajkov vyhráva.
Fotografia bude prepojená odkazom na školský web. Každá trieda bude mať vytvorenú jednu stránku, na ktorej sa môže prezentovať fotografiami (max. 40ks), popisom (min. 300 slov) a dobrovoľne aj krátkym videom (max. 90s).
Text musí obsahovať informácie o príprave a realizácií PD, krátky opis témy. Žiaci v texte môžu opísať aj vtipné momenty z prípravy, zážitky z prezentácie, dojmy návštevníkov a ďalšie informácie, ktoré uznajú za vhodné. Očakávame vtipné a netradične spracované texty a fotografie.
O finálnom usporiadaní stránky triedy rozhoduje administrátor s prihliadnutím aj na požiadavky tried v rámci technických možností.
Online hlasovanie bude spustené po PD.